Ελληνικά | English
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χάρτης Ιστοχώρου
Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Μέσης

Η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση ενός εκπαιδευτικού συστήματος, αφού είναι γενικά αποδεκτό ότι η βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης προς τους μαθητές εκπαίδευσης περνά μέσα από την βελτίωση των εκπαιδευτικών.

Η λειτουργία του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης για υποψήφιους εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης στοχεύει στην παιδαγωγική κατάρτιση και προετοιμασία αποφοίτων Πανεπιστημίων για την ανάληψη διδακτικού έργου, βασίζεται δε στη θεώρηση ότι η γνωσιολογική επάρκεια σε ένα θεματικό αντικείμενο δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη της τη βάση για ποιοτική διδασκαλία και μάθηση. .

Το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης καλούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μέσης γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης, οι οποίοι πρέπει να παρουσιάσουν το Πιστοποιητικό Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, όπως προνοείται από το Νόμο, ως προαπαιτούμενο προσόν για σκοπούς διορισμού στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Το ετήσιο πρόγραμμα, με έμφαση στο διδακτικό, παιδαγωγικό και ψυχοπαιδαγωγικό περιεχόμενο, οδηγεί σε πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των υποψήφιων εκπαιδευτικών, ως προϋπόθεση για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου.

Η υλοποίηση του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης ξεκίνησε την περίοδο 2000-2001 και μέχρι τη σχολική χρονιά 2006-2007 την ευθύνη εφαρμογής του είχε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Η Επιτροπή για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, που συστάθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με σκοπό την κατάθεση εισηγήσεων για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, στην Έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2004 με τίτλο «Δημοκρατική και Ανθρώπινη Παιδείας στην Ευρωκυπριακή Πολιτεία – Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού» πρότεινε την ανάθεση του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητάς του

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενστερνίστηκε την πιο πάνω θέση και, μετά από εκτενή δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προώθησε με νομοθετική ρύθμιση την αναβάθμιση του Προγράμματος και την ανάληψή του από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από τη σχολική χρονιά 2007-2008. Το Πρόγραμμα ανατέθηκε, βάσει των σχετικών Κανονισμών που ψήφισε η Βουλή, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία προβλέπει αναλυτικά τη διάρκεια, το πρόγραμμα σπουδών, τους κανόνες εφαρμογής του, τις διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την εύρυθμη λειτουργία / εφαρμογή του.

email this page print this page top of the page
©2008 Republic of Cyprus, Ministry of Education and Culture | Αποποίηση Design & Development by BDigital | Powered by WebStudio
Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία.